Sivas Merkezden Bir Görünüm
Çorum Genel Görünüm
Tokat Kalesi
Yozgat'tan Gece Görünümü
Üyelik Hizmetleri » Uyulması Gereken Diğer Kuralar

A- MUAYENEHANE AÇMA VE KAPAMADA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Muayenehane, Merkez Poliklinik ve Müşterek Muayenehane, uygunluk belgelerini almadan faaliyete geçemez. (Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Kanunu Madde:31)

Bir mahalde sanatının icra etmek isteyen bir diş tabibi veya dişçi icrayı sanata başladığından itibaren azami bir hafta zarfında isim ve hüviyetini, diploma ve ruhsatname tarih ve numarasını ve muayenehane ittihaz ettiği yeri havi bir ihbarnameyi o mahallin en büyük sıhhiye memuruna vermeğe mecburdur. Muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört saat evvel nakil keyfiyetini ihbar edecektir. (1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde:36)

Muayenehane veya laboratuar açan tabip ve diş tabibi, hasta kabulüne veya laboratuarda faaliyete başladığı tarihten ve muayenehane veya laboratuarlarını kapatması veya nakletmesi halinde de, kapatma veya naklin vuku bulduğu tarihten itibaren en çok bir hafta içinde keyfiyeti yazılı olarak mensup olduğu tabip odasına bildirir. (Deontoloji Tüzüğü Madde:42)

B- İKİ AYRI YERDE MUAYENEHANE AÇMA YASAĞI

Bir diş tabibi veya dişçinin müteaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat etmesi memnudur. (1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde:43)
Sivas Dişhekimleri Odası
Sularbaşı Mah. Hikmet Işık Cad. Selçuk Apt. B/Blok Kat:1 No:16 SİVAS
Tel : 0533 338 03 25 - Fax : 0346 224 4600
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Powered by .NET