Sivas Merkezden Bir Görünüm
Çorum Genel Görünüm
Tokat Kalesi
Yozgat'tan Gece Görünümü
Üyelik Hizmetleri » İl Sağlık Müdürlüğüne (Sağlık Grup Başkanlıklarına) Karşı Yükümlülükler

Muayenehane, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde dişhekimlerinin mesleklerini serbest ve bireysel olarak sundukları özel sağlık kuruluşudur. Muayenehane açılmasında İl Sağlık Müdürlüğüne ve Dişhekimleri Odasına bildirimde bulunulması gereklidir. Belirtilen Yönetmeliğin 7.maddesine göre muayenehane açılmasında İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapılırken gerekli belgeler şunlardır:

a) Muayenehane adresi,
b) Muayenehanenin yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi,
c) Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; ticaret sicili gazetesinin ve ortaklarının tamamının tabip veya dişhekimi olduklarını gösteren belgenin, diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli suretleri,
d) Sağlık kuruluşu, adi şirket tarafından açılacak ise; tabiplerin veya dişhekimlerinin diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli ve vergi dairesine başvurulduğuna dair belgenin veya vergi levhasının noter tasdikli suretleri,
e) Sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu araç, gereç ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren Yönetmeliğin Ek 4 numaralı liste,
f) Sağlık kuruluşunda bulunan ünit ve diğer malzemelere ait faturaların satış veya kullanım hakkı belgelerinin birer örneği, ancak daha önce açılmış sağlık kuruluşları için bir kez geçerli olmak üzere ünit ve malzemenin dişhekimine ait olduğunu bildirir beyanı,
g) Sağlık kuruluşunda çalışan dişhekiminin odaya kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi,
h) Sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimlerinin diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin müdürlükçe onaylı birer suretleri, ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
i) Tabelalarının standartlara uygun olduğunu gösterir oda tarafından düzenlenmiş belge,
j) Sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimlerine ait varsa SDE sertifikasının bir fotokopisi,
Sivas Dişhekimleri Odası
Sularbaşı Mah. Hikmet Işık Cad. Selçuk Apt. B/Blok Kat:1 No:16 SİVAS
Tel : 0533 338 03 25 - Fax : 0346 224 4600
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Powered by .NET